Biblioteka

Czym jest izolacja akustyczna?

Dodano: 30 sierpnia 2011

Niepożądane dźwięki rozchodzące się wewnątrz domu lub przenikające z jego otoczenia utrudniają koncentrację podczas pracy, wypoczynek, sen. Zapewnienie właściwej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów decyduje więc o komforcie użytkowania domu.

Czym jest izolacja akustyczna?

Przepisy budowlane nie stawiają obligatoryjnych wymagań dotyczących izolacyjności poszczególnych przegród w domach jednorodzinnych. Jedynie w przypadku zabudowy szeregowej lub bliźniaczej musi być zapewniony wskaźnik izolacji akustycznej ściany między budynkami RA1 = 52-55 dB oraz wskaźnik przenikania dźwięków dla stropów na przenikanie boczne i skośne o wartości LW = 53 dB. Natomiast zależnie od projektowanego standardu domu zaleca się wykonywanie przegród wewnętrznych o następujących izolacyjnościach akustycznych:

 • dla standardu podstawowego
  • ściany między pokojami RA1 powyżej 30 dB
  • ściany między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi RA1 powyżej 35 dB
 • dla standardu podwyższonego
  • ściany między pokojami RA1 powyżej 40 dB
  • ściany między pokojami i pomieszczeniami sanitarnymi RA1 powyżej 45 dB.

Ochronę przed przenikaniem hałasów z zewnątrz uzależnia się od natężenia dźwięków w otoczeniu domu, tak aby poziom hałasu wewnątrz domu nie przekraczał 30 dB w porze nocnej i 40 dB w ciągu dnia. Dla ścian zewnętrznych określany jest wskaźnik izolacyjności akustycznej RA2, który uwzględnia również przenikanie hałasu przez okna. W przybliżeniu izolacyjność w części pełnej powierzchni ściany powinna być o 6-8 dB większa niż wymagana po zamontowaniu okien.

 • Dźwięki wewnątrz domu mogą rozchodzić się dwiema drogami:
  • jako dźwięki powietrzne wywołane głośną rozmową, muzyką, krzykiem,
  • jako dźwięki materiałowe wywołane przez uderzenia w przegrodę, drgania urządzeń, kroki.
 • Własności izolacyjne przegród zależą:
  • od masy powierzchniowej wyrażonej w kg/m2 - większa masa to lepsze tłumienie hałasu,
  • zastosowania dodatkowych warstw z materiałów tłumiących dźwięki,
  • zastosowania izolacji akustycznej na stykach przegród.

Dobrą izolację akustyczną od dźwięków powietrznych można uzyskać budując ściany z materiałów o dużym ciężarze objętościowym lub stawiając ścianki warstwowe wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięki. Stopień zwiększenia wskaźnika izolacyjności akustycznej przez zastosowanie dodatkowego pokrycia tłumiącego dźwięki zależy od własności izolacyjnych samej ściany. Przykładowo, zamontowanie takiej samej izolacji na ścianie o masie powierzchniowej 100 kg/m2 zwiększy tłumienie hałasu o 12 dB, natomiast na ścianie o masie powierzchniowej 200 kg/m2 tylko o 6 dB.

Izolacja od przenikania dźwięków materiałowych zależy przede wszystkim od rodzaju ułożonego stropu. Zależnie od jego konstrukcji i masy powierzchniowej stropy podzielone są na trzy kategorie akustyczne, co decyduje o rodzaju zastosowanej dodatkowej izolacji akustycznej. Poprawę wskaźnika izolacyjności stropu uzyskuje się przez ułożenie tzw. podłogi pływającej o własnościach akustycznych dostosowanych do wymagań i kategorii stropu. W przybliżeniu można przyjąć, że na stropach o masie powierzchniowej powyżej 350 kg/m2 układa się podłogę pływającą o wskaźniku ΔLW = 18 dB, o masie 250-350 kg/m2 - 23 dB a poniżej 250 kg/m2 - 28 dB.

Izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych określa się wskaźnikiem RA (RA1 - dla ścian wewnętrznych, RA2 - dla ścian zewnętrznych) wyrażonym w decybelach (dB). Im większy wskaźnik RA tym przegroda lepiej tłumi hałas. Tłumienie dźwięków materiałowych określa się wskaźnikiem LW wyrażonym w dB i dotyczy izolacyjności akustycznej stropów. Im niższy wskaźnik LW tym strop ma lepsze własności akustyczne.
Dźwięki materiałowe można skutecznie wyciszyć tylko od strony ich powstawania.
Za materiały termoizolacyjne uznawane są takie wyroby, których współczynnik przewodności cieplnej jest niższy niż 0,05 W/(mK). Przy wyznaczaniu ciepłochronności przegród z użyciem typowych materiałów termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna) do obliczeń przyjmuje się przeciętny współczynnik przewodności cieplnej 0,04 W/(mK).
Współczynnik przewodności cieplnej określa jaka moc cieplna wyrażona w watach (W) przenika przez 1 metr kwadratowy przegrody o grubości 1 m przy różnicy temperatur 1 kelwina (K).
W budownictwie stosuje się styropian samogasnący (EPS), czyli taki, który po zapaleniu nie podtrzymuje ognia i zaraz gaśnie.
Najlepszą izolacyjność akustyczną spośród materiałów ściennych mają silikaty.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Armstrong Building Products B.V.