Biblioteka

Jakie kruszywa stosujemy w budownictwie?

Dodano: 29 sierpnia 2011

Kruszywo jest to materiał sypki, który w budownictwie stosuje się do produkcji zapraw i betonów, wytwarzania elementów ściennych i stropowych oraz jako podsypki wyrównujące i izolacyjne.

Jakie kruszywa stosujemy w budownictwie?
Spis treści
Kruszywa mineralne
Kruszywa sztuczne
Pokaż wszystko

Ze względu na pochodzenie kruszywa dzielimy na:

 • mineralne - otrzymywane z występujących w przyrodzie skał, które są poddane co najwyżej obróbce mechanicznej,
 • sztuczne - otrzymywane z surowców mineralnych lub organicznych, a także z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej i mechanicznej.

Jak składowanie i zanieczyszczenia wpływają na jakość kruszywa?

Nieodzownym warunkiem składowania kruszyw jest zabezpieczenie ich przed zanieczyszczeniem gliną, gruzem itp. Istotne jest również dokładne rozdzielenie frakcji na składowisku i uniknięcie możliwości zawilgocenia opadami atmosferycznymi. Wilgotność kruszywa ma bowiem znaczący wpływ na proces dozowania wody do mieszanki betonowej.

O jakości kruszywa, używanego zwłaszcza do przygotowania betonu i zaprawy, decyduje również stopień jego zanieczyszczenia materiałem organicznym (korzenie, resztki roślinne, ziemia, torf ) oraz drobnymi cząsteczkami mineralnymi w postaci pyłów, bryłek gliny. Dlatego do przygotowania takich mieszanek należy używać kruszyw płukanych w sposób naturalny (z rzek, strumieni) lub oczyszczonych w zakładach przeróbki kruszywa.

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne dzielimy według następujących trzech kryteriów:

 • ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania:

  • kruszywa niekruszone, wydobywane jako gotowe do wykorzystania (np. piasek rzeczny, pospółka) lub poddawane płukaniu i frakcjonowaniu w celu usunięcia pyłów i cząstek organicznych oraz uzyskania kruszywa o określonej wielkości ziaren;
  • kruszywa łamane, uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych: granitów, sjenitów, dolomitów, wapieni, marmurów, piaskowców, w wyniku czego uzyskuje się kruszywa o różnej granulacji w formie mączki, tłucznia, kamienia łamanego, grysu, mieszanki kruszyw frakcjonowanych lub niefrakcjonowanych;

  Piasek to kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.

  Żwir to kruszywo naturalne o wielkości ziaren 2-63 mm.

  Pospółka jest kruszywem naturalnym pozyskiwanym bezpośrednio z wyrobisk, stanowiącym naturalną mieszaninę piasku oraz żwiru o wielkości ziaren do 16 mm.

  Otoczaki to kruszywo naturalne o wielkości ziaren 63-250 mm.

 • ze względu na uziarnienie:

  • kruszywo drobne - o średnicy ziaren do 2 mm,
  • kruszywo średnie - o średnicy ziaren 2-63 mm,
  • kruszywo grube - o średnicy ziaren powyżej 63 mm,

  Jakie są zastosowania kruszyw drobnych, średnich i grubych?

  • kruszywa drobne (o wielkości ziaren do 2 mm - piasek, mączka) - wykorzystywane są głównie do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich, podsypek wyrównujących na twardych podłożach oraz jako składnik wypełniający przestrzenie między grubszym kruszywem w mieszankach betonowych;

  • kruszywa średnie (o wielkości ziaren 2-63 mm - żwir, tłuczeń) - są podstawowym składnikiem mieszanek betonowych oraz służą do wyrównywania i utwardzania podłoży na gruncie;

  • kruszywa grube (o wielkości ziaren powyżej 63 mm - otoczaki, kamień łamany) - wykorzystuje się do utwardzania gruntu, budowy murów, jako uzupełnienie mieszanki betonowej w tzw. betonach rodzynkowych.

   

  Frakcja kruszywa - zbiór ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami o określonej wielkości kwadratowych oczek; na przykład frakcja 4-8 oznacza ziarna, które przechodzą przez sito o wielkości oczek 8 mm i zatrzymują się na sicie o wielkości oczek 4 mm.
 • ze względu na gęstość objętościową:

  • kruszywo ciężkie - o gęstości większej od 3000 kg/m3,
  • kruszywo zwykłe - o gęstości 1800-3000 kg/m3,
  • kruszywo lekkie - o gęstości mniejszej od 1800 kg/m3.


Powiązane artykuły

»

Beton

»

Spoiwa budowlane