Biblioteka

Wyroby metalowe stosowane w budownictwie

Dodano: 29 sierpnia 2011

W budownictwie wykorzystuje się głównie dwa rodzaje stali - stal zbrojeniową używaną do wykonywania elementów żelbetowych oraz stal konstrukcyjną używaną do budowy konstrukcji nośnych stropów, dachów, słupów.

Wyroby metalowe stosowane w budownictwie
Spis treści
Zbrojenia do betonu
Kształtowniki
Inne metale
Pokaż wszystko

Stal niskowęglowa (stosowana w budownictwie) jest to stop żelaza o zawartości do 2% węgla i innych pierwiastków, otrzymany w wyniku dwustopniowego procesu produkcji. W pierwszym etapie produkcji z rud żelaza przetopionych w wielkich piecach otrzymuje się surówkę, która oprócz żelaza zawiera 2,5-4,5% węgla i ok. 7% innych domieszek.

W drugim etapie produkcji surówkę poddaje się procesowi utleniania, w wyniku którego otrzymuje się staliwo o wymaganym składzie chemicznym. Po obróbce mechanicznej przez kucie lub walcowanie uzyskuje się gotowe wyroby o określonym kształcie nazywane stalą.

Żeliwo - przetopiona surówka z dodatkiem złomu. Zawiera 2-4% węgla i do 4% krzemu.

Stal - przetopiona surówka odtleniona, poddana obróbce mechanicznej. Zawiera do 2% węgla.

W zależności od składu chemicznego stale dzielimy na:

 • stale węglowe (głównym składnikiem, oprócz żelaza, jest węgiel (do 2%), a zawartość pozostałych składników (krzem, mangan, fosfor, siarka) nie powinna przekraczać wartości określonej dla danego gatunku,
 • stale stopowe (nisko- i wysokostopowe); oprócz żelaza i węgla zawierają inne składniki dodane w celu uzyskania pożądanych właściwości.

W zależności od stopnia odtlenienia stale dzielimy na:

 • uspokojone
 • półuspokojone
 • nieuspokojone
Uspokojenie stali to proces odtlenienia, polegający na usunięciu pozostałości rozpuszczonego tlenku żelaza Stal uspokojona jest odtleniona w takim stopniu, że podczas jej krzepnięcia nie zachodzą żadne reakcje z wydzieleniem gazów, dzięki czemu ma lepszą jakość.

 

Stal zbrojeniową dzielimy na klasy i gatunki. Klasa stali zależy od jej właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności). Klasę stali oznacza się literą A i cyfrą rzymską. Produkuje się klasy stali: A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN (im wyższa cyfra, tym wyższa wytrzymałość stali).

W ramach każdej klasy występują gatunki, określające właściwości technologiczne, takie jak: spawalność, zgrzewalność, stopień uspokojenia.

Elementy konstrukcyjne wykonywane są ze stali węglowej zwykłej lub podwyższonej jakości, a gatunek użytej stali powinien być określony w projekcie budowlanym, jeśli wyrób odbiega od standardowych kształtowników hutniczych.

Zbrojenia do betonu

 • Pręty zbrojeniowe

  Zbrojenie współpracuje z betonem przy przenoszeniu sił wewnętrznych występujących podczas pracy konstrukcji. Ponieważ beton jest materiałem o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i niewielkiej na rozciąganie, najczęściej głównym zadaniem zbrojenia jest przeniesienie sił rozciągających.

  Stal zbrojeniowa jest produkowana w postaci prostych prętów zbrojeniowych lub drutu dostarczanego w zwojach. Pręty proste nie wymagają prostowania na budowie, chyba że zostały pogięte podczas transportu.

  W klasach stali A-0 i A-I produkuje się pręty i druty okrągłe gładkie, wykorzystywane głównie jako elementy pomocnicze zbrojenia, takie jak strzemiona i przewiązki. Do wykonywania zbrojenia głównego wykorzystuje się przede wszystkim pręty klasy A-III, żebrowane ze stali gatunku 34GS o średnicy 8-20 mm.

  W klasach A-III i A-IIIN produkuje się pręty okrągłe żebrowane dwuskośne (mają dwa żebra podłużne oraz żebra poprzeczne usytuowane "w jodełkę"). Pręty 20G2Y ze stali klasy A-IIIN, dla odróżnienia od prętów 34GS klasy A-III, mają po obu stronach nawalcowane żeberka podłużne na długości równej trzem odstępom żeberek poprzecznych. Na budowie łączenie prętów ze strzemionami i między sobą wykonuje się przy użyciu miękkiego drutu wiązałkowego tworząc na połączeniach węzły krzyżowe.

 • Siatki zbrojeniowe

  Siatki zbrojeniowe zgrzewane standardowe lub typowe stosuje się do zbrojenia konstrukcji z betonu. Wykonuje się je z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°C. W miejscach połączeń pręty zgrzewa się punktowo. Siatki standardowe, o wymiarach 6x2,45 m, produkuje się na skład. Siatki nietypowe produkuje się na indywidualne zamówienie, jednak ich długość nie może przekraczać 12 m, a szerokość - 2,45 m.

 • Szkielety zbrojeniowe

  Szkielety do zbrojenia konstrukcji z betonu (płaskie i przestrzenne) wykonuje się ze stalowych prętów prostych, zgrzewanych punktowo i krzyżujących się pod kątem 90°C. Szkielety przestrzenne wykonuje się ze szkieletów płaskich i pojedynczych prętów.