Wydarzenia

Premia termomodernizacyjna - jak uzyskać dofinansowanie

Dodano: 05 kwietnia 2013

Wsparcie finansowe na docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z warunków decydujących o przyznaniu pomocy jest przedstawienie wyników audytu energetycznego, z którego wynika, że po realizacji przedsięwzięcia nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie?

Premia termomodernizacyjna - jak uzyskać dofinansowanie

Co to jest premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków. Należy się ona bowiem jedynie tym, którzy korzystają ze wspomnianego wcześniej kredytu.

Istotnym z punktu widzenia kosztów jest brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6% uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Warunki uzyskania dofinansowania

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania - zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii.

Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%. O premię termomodernizacyjną może ubiegać się inwestor, będący właścicielem lub zarządcą budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Premia termomodernizacyjna - możliwe usprawnienia

Korzystając z przyznanego dofinansowania możliwe jest wykonanie określonych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i redukcji kosztów ogrzewania. Uzyskaną pomoc można przeznaczyć na:

 • ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody;
 • usprawnienia systemu wentylacji;
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np.: kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Proces ubiegania się o premię termomodernizacyjną

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
 2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
 3. Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
 4. Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
 5. Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
 6. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
 7. Pobranie przez BGK od inwestora prowizji  w wysokości 0,6% przyznanej premii.

źródło: Profil
zdjęcie: Braas