Jakie wymagania muszą spełniać ściany wewnętrzne budynku?

Dodano: piątek, 09 lutego 2018 09:47
Jakie wymagania muszą spełniać ściany wewnętrzne budynku?

Ściany wewnętrzne, które pełnią rolę przegród funkcjonalnych mieszkań i domów powinny również spełniać określone wymagania chroniące głównie przed rozchodzeniem się hałasów, a niekiedy ograniczać przenikalność cieplną. Szczególne, odrębne wymagania stawiane są ściankom, które mają pełnić rolę oddzielenia pożarowego.

Przepisy dotyczące ścian wewnętrznych

Wytyczne dotyczące ochrony przed hałasem obiektów mieszkalnych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opublikowane jako tekst jednolity w Dzienniku Ustaw poz. 1422 z 2015 roku. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów przegród i dopuszczalnego poziomu hałasu określone są w Polskich Normach.

Wprowadzony do tych wymagań zakres ochrony akustycznej w praktyce obejmuje zabezpieczenia przed hałasem "własnym" powstającym w wydzielonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym oraz dźwiękami wytwarzanymi w sąsiednich lokalach czy budynkach w zabudowie szeregowej, korytarzach, klatkach schodowych czy w przylegających do mieszkań obiektach użyteczności publicznej lub instalacji technicznych.

W obrębie mieszkania przegrody wewnętrzne - ścianki działowe pokojów, powinny zapewniać tłumienie hałasu określonego wskaźnikiem izolacyjności akustycznej R’A1 nie mniejszym niż 30 dB, a w przypadku przylegania do łazienki tłumienie powinno wynosić co najmniej 35 dB.

Podstawowa izolacyjność ścian pomieszczeń mieszkalnych oddzielających je od korytarzy, klatek schodowych, sąsiednich mieszkań czy budynków z zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej, powinna wynosić ponad 50 dB.

W sąsiedztwie instalacji technicznych budynku, pomieszczeń komercyjnych czy ogólnodostępnych wskaźnik ten powinien wynosić 55 - 67 dB zależnie od sposobu użytkowania hałaśliwych obiektów. Oprócz dostatecznej izolacyjności akustycznej niektóre ściany wewnętrzne muszą tez spełniać wymagania odnośnie ciepłochronności.

W przypadku rozdzielania pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych np. między częścią mieszkalną i garażem współczynnik przenikania ciepła U nie może być większy niż 0,3 W/(m2 K). Z kolei przegrody między pomieszczeniami o różnicy temperatury ponad 8oC, a także oddzielające klatki schodowe i korytarze muszą zapewniać ciepłochronność na poziomie współczynnika U poniżej 1,0W/(m2 K).

Inwestorzy powinni też zwrócić uwagę na izolację cieplną między domami w zabudowie szeregowej. Wskazane jest zapewnienie izolacji cieplnej na poziomie wymaganym dla ścian zewnętrznych, gdyż sąsiedni obiekt może być nie użytkowany i nie ogrzewany powodując przy niskiej ciepłochronności znaczne straty ciepła.

Materiały do budowy ścian wewnętrznych

Do postawienia przegród wewnętrznych wykorzystuje się drobnowymiarowe materiały ścienne, duże bloczki lub konstrukcje szkieletowe z pokryciem płytowym. Wewnątrz wydzielonych mieszkań czy domów jednorodzinnych wymagania akustyczne spełniają niemal wszystkie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

Jedynie ściany oddzielające łazienkę powinny być stawiane z materiałów o podwyższonej dźwiękochronności, zabezpieczając przed rozchodzeniem się np. odgłosów podczas napełniania wanny czy uruchomienia spłuczki. Cześć przegród wewnątrzlokalowych pełni też rolę ściany nośnych, które z reguły mają dużą masę powierzchniową i równocześnie stanowią dobrą przegrodę akustyczną.

W przypadku ścian oddzielających korytarze w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczenia o obniżonej temperaturze mogą one wymagać postawienia ich jako trójwarstwowych zapewniając w ten sposób konieczną izolacyjność cieplną i akustyczną jak też wytrzymałość na uszkodzenia.

Ścianki z pustaków ceramicznych i bloczków betonu komórkowego są popularnym materiałem do budowy przegród wewnątrzlokalowych, ale ich grubość nie powinna być mniejsza niż 12 cm i powinny być obustronnie pokryte warstwą tynku.

Zapewniają one podstawową ochronę przed hałasem, ale w przypadku oddzielenia od łazienki tłumienie dźwięków może okazać się niezadowalające, gdy przylega ona do sypialni. Lepszą izolację akustyczną zapewniają materiały pełne bądź drążone, o większej masie objętościowej i jednocześnie wygodne do budowania i wykończenia.


Bloczki z betonu komórkowego


Takimi własnościami charakteryzują się bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe), które już przy grubości 8 cm zapewniają uzyskanie wskaźnika izolacyjności akustycznej R’A1 na poziomie 42 dB. Dzięki gładkiej powierzchni bloczków i możliwości murowania na cienkie spoiny, do wykończenia ścian z tych bloczków można wykorzystać tynk cienkowarstwowy.

Bloczek silikatowy
Bloczek silikatowy


Wygodne murowanie i wykończenie umożliwiają też systemowe bloczki gipsowe, które przy grubości 8 cm zapewniają ograniczenie przenikania hałasu o wartości 38 dB. Starannie zbudowana ścianka nie wymaga tynkowania, a jedynie miejscowych wypełnień i przeszlifowania.

Samodzielne ścinki działowe o konstrukcji szkieletowej mogą być dowolnie konfigurowane pod względem izolacyjności akustycznej jak i możliwości obciążeń powierzchniowych. Ich szczególną zaletą jest łatwość postawienia w dowolnym miejscu, gdyż nie obciążają zbytnio stropu, a także pozwalają na ukrycie poprowadzonych w jej wnętrzu różnorodnych instalacji.

Stawiane są o różnych szerokościach stelażu - 5 cm, 7,5 cm bądź 10 cm, z wypełnieniem wełną mineralną tłumiącą dźwięki i z pojedynczym bądź podwójnym pokryciem płytami gipsowo-kartonowymi. Zależnie od zestawienia warstw i szerokości ścianki, uzyskuje ona wskaźnik izolacyjności akustycznej od 35 dB nawet do 60 dB. Konstrukcje te mogą być również wykorzystywane jako dodatkowe ekrany - ścianki osłonowe poprawiające ciepło- i dźwiękochronność np. ścian murowanych.

Prefabrykowane płyty gipsowe
Prefabrykowane płyty gipsowe


Izolacja cieplna i akustyczna

Zapewnienie ochrony przed hałasem jak i dostatecznej izolacyjności cieplnej może sprawiać problemy przy budowie ścian oddzielających pomieszczenia mieszkalne od klatki schodowej. Jeśli nie jest ona jednocześnie ścianą konstrukcyjną, to do jej budowy wykorzystuje się najczęściej bloczki wapienno-piaskowe charakteryzujące się wysoką izolacyjnością dźwięków.

Już przy grubości 18 cm zapewnia ona dostateczną ochronę akustyczną (R’A1 powyżej 50 dB), ale jako jednowarstwowa - zbyt małą ciepłochronność. Przewodność cieplna dla tego materiału to ok. 0,8 W/(m2 K), co przy tej grubości przegrody zapewnia współczynnik przenikalności U na poziomie ponad 4,0 W/(m2 K), czyli znacznie powyżej wymaganej wartości - nie większej niż 1 W/(m2 K).

Zwiększenie grubości tylko samego materiału konstrukcyjnego nie poprawi ciepłochronności, dlatego ściany powinny być stawiane jako warstwowe np., z dwóch warstw bloczków silikatowych grubości 12 cm i wypełnienia przestrzeni między nimi materiałem termoizolacyjnym ze styropianu lub wełny mineralnej.

Jeśli przegroda pełni również rolę ściany konstrukcyjnej np. z pustaków ceramicznych bądź betonu komórkowego - materiałów o względnie dobrej ciepłochronności, wymagane parametry uzyskuje się poprzez dostawienie ścianki z bloczków silikatowych poprawiającej izolacyjność akustyczną tej przegrody.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Maja Wychowaniec
zdjęcie otwierające: Xella Polska
zdjęcie w tekście: Redakcja