Kalendarium

18.01
Poniedziałek

Seminarium - Prawo budowlane 2016

Termin: 18.01.2016Miejsce: Warszawa 

Termin: 18 stycznia 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Akademia Dashofera
ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
tel: 22 559-36-14
e-mail: seminaria@dashofer.pl
www.akademiadashofera.pl

Program seminarium

 1. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  1.1. Zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian 
  1.2. Zmiany na liście budów nie wymagających zgłoszenia 
  1.3. Pozwolenie na budowę 
  1.3.1. wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę 
  1.3.2. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - wzór wniosku do MIR 
  1.3.3. wzory wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę 
  1.3.4. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę 
  1.3.5 roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków 
  1.4. Zgłoszenie robót 
  1.4.1. nowe elementy zgłoszenia dla budynków jednorodzinnych i stacji transformatorowych oraz wybranych sieci 
  1.4.2. milcząca zgoda 
  1.4.3. sprzeciw 
  1.4.4. nowe procedury zgłoszeń 
  1.4.5. nowy wzór zgłoszenia dla budynków mieszkalnych 
  1.4.6. publiczny rejestr zgłoszeń 
  1.4.7. nowy dłuższy termin ważności zgłoszenia 
  1.4.8. przenoszenie zgłoszenia na rzecz innej osoby 
 2. Projekt budowlany - zmiana rozporządzenia 
  2.1. Zakres projektu budowlanego 
  2.2. Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę 
  2.3. Wprowadzenia wymogu wyznaczenia obszaru oddziaływania dla budynków jednorodzinnych 
 3. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego 
  3.1. Obowiązki i uprawnienia 
  3.2. Deregulacja w zawodach budowlanych, w ochronie pożarowej i robatach budowlanych przy zabytkowych obiektach rejestrowych 
 4. Zmiany w zakresie dziennika budowy i tablicy informacyjnej 
 5. Samowola budowlana 
  5.1. Realizacja budowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem 
  5.2. Realizacja przebudowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem 
  5.3. Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego ostemplowanego do zgłoszenia 
  5.4. Opłata legalizacyjne - ulgi udzielane przez Wojewodę 
 6. Oddanie obiektu do użytkowania 
  6.1. Wymagalność zawiadomienia i zmiana terminu milczącej zgody 
  6.2. Wymagalność pozwolenia na użytkowanie 
  6.3. Zawężanie listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB 
  6.4. Dokumenty niezbędne w postępowaniu 
  6.5. Skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę 
 7. Charakterystyka energetyczna budynku 
  7.1. Nowe rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków 
 8. Utrzymanie obiektów budowlanych 
  8.1. Zmiana zakresu uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację 
  8.2. Zmiany w zakresie kontroli instalacji z kotłami i klimatyzacji 
  8.3. Nowe regulacje przeciwdziałając tzw "czyścicielom kamienic"

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w ustawie w ujęciu praktycznym oraz zmian projektowanych.

Ekspert seminarium "Prawo budowlane 2016"

arch. Mariola Berdysz - posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003 r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Aktualnie jest dyrektorem w Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000 oraz redaktorem (do 2009 r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Koszt uczestnictwa

699.00 zł + 23%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nie przeocz w tym miesiącu