Kalendarium

12.10
Środa

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

Termin: 12.10.2011Miejsce: Ciechocinek 

Termin: 12 - 14 października 2011 r.
Miejsce: Ciechocinek
Informacje dodatkowe: Podczas XVII Konferencji Naukowo-Technicznej omówione zostaną skutki wynikające z wyboru oferty wg kryterium "najniższej ceny". Przybliżone będą kryteria wyboru oferty w oparciu o prawodawstwo innych krajów unijnych. Przedstawione zostaną też możliwości i propozycje innych kryteriów wyboru niż "najniższa cena".

Drugim obszarem tematycznym będą błędy w szacowaniu wartości zamówienia a w szczególności przy sporządzaniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych. Z dużym zainteresowaniem na pewno spotka się część poświęcona podstawom formalnym wykluczania niektórych wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne i skutki praktyczne w stosowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Ciekawym wydaje się również zagadnienie problemów w rozliczaniu wadium będących skutkiem niejednoznacznych przepisów, które wykorzystywane są w sposób nie zawsze uczciwy przez zamawiających.

Na zakończenie XVII Konferencji Naukowo-Technicznej przedstawione zostaną propozycje zmiany w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Organizatorami XVII Konferencji Naukowo-Technicznej są:

 • Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA
 • Izba Projektowania Budowlanego
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB

Patronat honorowy sprawują: Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Temat przewodni XVII Konferencji Naukowo-Technicznej brzmi: "Kryteria wyboru oferty, wady dokumentacji kosztowej, wykluczenia wykonawców z postępowania oraz rozliczanie wadium w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych".

Tematy referatów:

 1. Kryterium najniższej ceny! Strach, niekompetencja czy jedno i drugie?
 2. Kryteria wyboru oferty w perspektywie unijnej.
 3. Skutki wyboru najtańszego usługodawcy. Studium przypadków.
 4. Nieprawidłowości i nadużycia zamawiających przy zatrzymaniu wadium oraz możliwość skutecznego dochodzenia przez wykonawców jego zwrotu.
 5. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych - szansa czy ryzyko?
 7. Sposób obliczenia cen ofertowych w świetle zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 8. Przedmiary robót, roboty tymczasowe i specyfikacje techniczne przy sporządzaniu kosztorysów w zamówieniach publicznych.
 9. Błędy w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu inwestorskim oraz ofertowym - ich wpływ na wydłużanie procedur przetargowych.

źródło i zdjęcie: OWEOB PROMOCJA

Nie przeocz w tym miesiącu