Kalendarium

30.10
Poniedziałek

Przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem obiektów budowlanych będących urządzeniami wodnymi

Termin: 30.10.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 30 października 2017 r.
Miejsce: Siedziba MOIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, Warszawa
Dodatkowe informacje: Prowadzącą szkolenie jest Lucyna Osuch-Chacińska - inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla pracowników administracji, a w ubiegłym dziesięcioleciu również zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PW.

Program szkolenia "Przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem obiektów budowlanych będących urządzeniami wodnymi":

 1. Podstawowe zasady Prawa wodnego;
  • podział wód,
  • podstawowe definicje ustawy,
  • urządzenia wodne, w tym rowy melioracyjne i inne rowy,
  • inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych, z uwzględnieniem przepustów na zjazdach z dróg,
  • rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego,
  • różnica między sztucznym zbiornikiem wodnym, stawem, wyrobiskiem,
  • "grunt pokryty wodami powierzchniowymi" wg Prawa wodnego a grunt pod wodą" wg ewidencji gruntów,
  • odwodnienia budowlane.
 2. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
 3. Usługi wodne.
 4. Wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 5. Uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w procedurze lokalizacyjnej.
 6. Budownictwo wodne w świetle przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego:
  • urządzenia wodne jako obiekty budowlane,
  • legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.
 7. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
  • własność wód,
  • co to jest linia brzegu, kiedy jest niezbędne jej ustalenie, zasady jej ustalania,
  • podstawowe zasady związane z opłatami i należnościami.
 8. Zgody wodnoprawne:
  • rodzaje pozwoleń wodnoprawnych,
  • podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, w szczególności w zakresie budownictwa wodnego,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych.
 9. Urządzenia wodne w świetle kompetencji wojewody i starosty do wydawania pozwoleń na budowę.
 10. Pytania i dyskusja.

Szczegółowe informacje na temat szkoleni na stronie: https://maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/warszawa/wykonywanie-i-zabezpieczanie-wykopow-pod-obiekty-i-instalacje-podziemne

Nie przeocz w tym miesiącu