Kiedy rząd zajmie się ustawą o rencie dożywotniej?

Dodano: poniedziałek, 19 stycznia 2015 08:55

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym miała zostać uchwalona w tym samym czasie, co ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Wdrożenie obu przepisów jednocześnie miało w pełni uregulować rynek hipoteki odwróconej w Polsce, a tym samym zabezpieczyć interesy Seniorów i dać im szansę na wybór produktu dopasowanego do ich potrzeb. Tymczasem, mamy tylko ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, która nie działa, bo banki nie kwapią się z przygotowaniem ofert. Kiedy i czy w ogóle możemy liczyć na regulację dotyczącą renty dożywotniej?

Ustawa regulująca odwróconą hipotekę w modelu kredytowym (tzw. odwrócony kredyt hipoteczny) weszła w życie w połowie grudnia 2014 r. A co dzieje się z odwróconą hipoteką w modelu sprzedażowym (tj. rentą dożywotnią), którą oferują fundusze hipoteczne w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego?

Sam projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości jest po konsultacjach społecznych i dwóch konferencjach uzgodnieniowych. Niestety, wbrew oczekiwaniom i rekomendacjom ekspertów termin rozpoczęcia parlamentarnego etapu legislacyjnego staje się trudny do określenia.

Uzgodnienia resortowe do projektu ustawy o rencie dożywotniej miały zakończyć się już w poprzednim roku. Liczyliśmy, że zbiegną się z wejściem w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Od wielu lat apelujemy o stosowne regulacje dla obu produktów, gdyż tylko wtedy interesy seniorów będą w pełni zabezpieczone, a dodatkowo będą mieć możliwość wyboru i dopasowania produktu do swoich potrzeb, podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Ustawa o rencie dożywotniej. Skąd ten poślizg?

Jedną z przyczyn opóźnienia może być brak porozumienia autora projektu tj. Ministerstwa Gospodarki, z Komisją Nadzoru Finansowego, czyli instytucją, która miałaby sprawować nadzór nad instytucjami oferującymi rentę dożywotnią (tj. funduszami hipotecznymi). Kwestią sporną jest zakres nadzoru i narzędzi, w jakie zostanie wyposażony KNF.

Od wielu lat zabiegamy o to, by znajdować się pod nadzorem KNF. Komisja Nadzoru Finansowego początkowo uważała, że rentę dożywotnią powinny oferować instytucje, które już teraz są nadzorowane (np. ubezpieczyciele), a nie nowe podmioty, w których ten nadzór należałoby dopiero wprowadzić (np. fundusze hipoteczne), komentuje Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. W mojej ocenie nie było to dobre rozwiązanie, ograniczałoby ono konkurencyjność na rynku i w ostatnich miesiącach osiągnięto porozumienie w tej sprawie, jednak nadal nie wiemy, czy udało się wypracować zapisy ustawy określające nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, dodaje.

Z czego wynikają trudności w ustawie o rencie dożywotniej?

Ustawodawca, jako główny cel ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, wskazywał zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które korzystają z tego produktu. Propozycja Ministerstwa Gospodarki wyraźnie reguluje nie tylko kwestie zabezpieczenia i ewentualnego odzyskania należności w ramach przyznanych dożywotnich świadczeń pieniężnych, ale także zabezpiecza odzyskanie prawa własności nieruchomości w przypadku zalegania przez świadczeniodawcę z wypłatami.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza szereg restrykcyjnych wymogów kapitałowo-finansowych, które będą musiały spełnić wszystkie firmy, chcące oferować rentę dożywotnią.  Podleganie nadzorowi i kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a także posiadanie od niej odpowiedniego zezwolenia - to tylko niektóre z wymagań stawianych przed firmami, które będą chciały oferować rentę dożywotnią.

Inne to: posiadanie statusu spółki akcyjnej albo europejskiej spółki akcyjnej, która dysponuje kapitałem zakładowym w minimalnej wysokości o równowartości 2 milionów EUR. Dodatkowo, firmy chcące oferować ten produkt finansowy miałyby obowiązek posiadania kapitału własnego wyższego o co najmniej 15 proc. od szacowanej sumy zobowiązań z tytułu zawartych umów o dożywotnie świadczenie za okres kolejnych 2 lat. Musiałyby również dysponować rezerwami na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów dożywocia w wysokości nie niższej niż suma wierzytelności, wymagalnych w ciągu dwóch najbliższych lat. Już dziś jesteśmy gotowi do spełnienia wymagań wynikających z nowej ustawy, podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.


Jakie zmiany w dotychczasowej ofercie funduszy hipotecznych
przewiduje projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym
przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki?


Opracowanie własne na podstawie
portalu "Rynek Pierwotny. Portal Nowych Nieruchomości",
oferty Funduszu Hipotecznego DOM S.A.
oraz
projektu ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.


źródło i zdjęcie: Fundusz Hipoteczny DOM