Nowe Rozporządzenie delegowane o klasach reakcji na ogień

Dodano: czwartek, 02 czerwca 2016 10:31

Na początku kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L68 z dnia 15 marca 2016. Niniejsze rozporządzenie ma być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie dostosowało definicję najniższej klasy reakcji na ogień - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 305/201, w sprawie wyrobów budowlanych, obowiązującego od 2013 roku. Dotychczas najniższą klasą F (FFL, FL) oznaczano wyroby nie zbadane lub takie, które podczas badania nie spełniły kryteriów klasy E. Obecnie tylko w tym drugim przypadku wyrób będzie można oznaczać klasą F (FFL, FL). Natomiast dla wyrobu nie zbadanego, należy zadeklarować "właściwość użytkowa nieokreślona", czyli NPD (jak przewiduje CPR art. 6 ust. 3 lit. f).

Tę zmianę wykorzystano jako okazję do zebrania  w jednym oficjalnym dokumencie wszystkich dotychczasowych cząstkowych decyzji, odnoszących się do podstawowej klasyfikacji wyrobów budowlanych, opisujących ich zachowanie w kontakcie z ogniem. Te właściwości wyrobów wpływają na poziom bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców i użytkowników budynków i muszą być uwzględniane podczas projektowania, budowy i użytkowania budynków. Im wyższa klasa (od najwyższej A do najniższej F), tym bezpieczniejszy wyrób. Nowe Rozporządzenie delegowane Komisji UE stanowi źródłową i kompletną informację o klasach reakcji na ogień wyrobów budowlanych.

Pełny tekst przepisów w języku polskim jest dostępny na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:068:FULL&from=PL

źródło: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
zdjęcie: Fotolia