Nowe deklaracje dla produktów Synthos XPS

Dodano: poniedziałek, 10 listopada 2014 00:00

Synthos dla wszystkich swoich produktów z serii Synthos XPS wprowadził nowe deklaracje właściwości użytkowych z dniem 1 października 2014. Sporządzone one są zgodnie z nowymi wytycznymi. Ponadto, wraz ze zmianami wynikającymi z przepisów, zostały wprowadzone nowe parametry – zasadnicze charakterystyki, które jeszcze lepiej opisują produkty Synthos XPS.

W tym roku wydane zostało Rozporządzenie Delegowania Komisji (UE) NR 574/2014 zmieniające załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Wraz z nim zostały wprowadzone nowe wytyczne do sporządzania tychże deklaracji.

Najważniejszą merytoryczną zmianą w nowej deklaracji jest zrezygnowanie z punktu 2, budzącego największe kontrowersje i kłopoty z prawidłowym jego wypełnieniem.

Punkt ten dotyczy identyfikacji wyrobu budowlanego przez wskazanie numeru partii, typu, serii lub innego elementu. Uznano, że informacje umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego podawane przez producenta na wyrobie, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 305/2011, są wystarczające i w deklaracji są niepotrzebne.

Inną istotną zmianą w deklaracji właściwości użytkowych jest rezygnacja z podawania zadań jednostki notyfikowanej oraz numerów certyfikatów i raportów z badań, których może być kilka. Komisja uznała za wystarczające podanie danych identyfikujących jednostkę notyfikowaną (jednostki notyfikowane), biorącą udział w ocenie wyrobu.

Na uwagę zasługuje kilkakrotne przypomnienie w rozporządzeniu delegowanym, że deklaracja dotyczy typu wyrobu, który jest identyfikowany za pomocą niepowtarzalnego kodu typu, nadawanego przez producenta wyrobu. Ten sam kod typu wraz z numerem deklaracji właściwości użytkowych umieszczony jest w oznakowaniu CE każdego wyrobu objętego daną deklaracją.

Od października 2014 zostaje wprowadzone określenie wartości parametru:


  • wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych dla Synthos XPS Prime 50, Prime S 50, Prime 70 oraz Prime S 70 na poziomie minimum 200 kPa
  • wytrzymałość na ścinanie, dla Synthos XPS Prime 25, Prime 30 i Prime S 30 na poziomie minimum 170 kPa, oraz dla Syntos XPS Prime 50, Syntos XPS Prime 70, Syntos XPS Prime S 50, Syntos XPS Prime S 70 na poziomie minimum 270 kPa
  • wytrzymałość na zginanie, wartości specyficzne dla konkretnych odmian (szczegóły w nowych deklaracjach i nowej karcie technicznej), odporność na cykle zamrażania i odmrażania po teście długotrwałej nasiąkliwości wodą dla płyt z powierzchnią gładką na poziomie maksimum 1%

Badania prowadzące do pozyskania informacji o produktach Synthos XPS w zakresie wyżej wymienionych parametrów prowadzone były zarówno w laboratoriach Synthos jak i notyfikowanych jednostkach badawczych: Instytucie Techniki Budowlanej oraz niemieckim instytucie MPA w Stuttgarcie.


źródło i zdjęcia: SynthosFirma Synthos