Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych

Dodano: środa, 19 października 2011 07:19

W warszawskim hotelu Golden Tulip odbyła się 13 października 2011 r. konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, zatytułowana "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych". Główny nacisk położono na plany zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowym celem konferencji było przedstawienie złożoności procesu planowania przedsięwzięć dotyczących inwestycji budowlanych, zarówno o charakterze miejscowym, jak i liniowym. Dobrze zaplanowana ścieżka postępowania administracyjnego, uwzględniająca regulacje prawne, oraz właściwe decyzje w relacjach między inwestorem i wykonawcą z pewnością przyczynią się do optymalizacji kosztów oraz przyspieszenia tempa realizacji inwestycji.

Program konferencji "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych" został podzielony na dwie części, podczas których zaproszeni specjaliści prezentowali szczegóły kolejnych zagadnień inwestycyjnych. Konferencja posłużyła również do przeprowadzenia demonstracji nowego oprogramowania oferowanego przez wydawnictwo - "Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego".

Pierwszy wykład, zatytułowany "Zróżnicowanie procedur planowania i realizacji inwestycji w zależności od ich profilu" poprowadził mec. Michał Behnke. Omówione zostały typologie inwestycji budowlanych:

  1. Budownictwo mieszkaniowe.
  2. Budownictwo przemysłowe.
  3. Inwestycje strukturalne.
  4. Inwestycje typu "green field" przeprowadzane na terenach nieprzygotowanych.
  5. Inwestycje na terenach przemysłowych i zdegradowanych.
  6. Inwestycje celu publicznego.
  7. Inwestycje prywatne.

Prelekcję pod tytułem "Konsekwencje przyjęcia określonego trybu realizacji inwestycji dla budżetu przedsięwzięcia" poprowadziła Pani Sabina Kowalska. W tej części przedstawione zostały zagrożenia na jakie mogą być narażone procesy inwestycyjne. Każda inwestycja może być obarczona ryzykiem proceduralnym, finansowym, terminowym oraz ryzykiem jakości i skuteczności działania.

Najpoważniejsze skutki może przynieść nienależyta skrupulatność i przewidywanie konsekwencji procedur działających w kolejnych etapach inwestowania. Może to doprowadzić do wieloletnich opóźnień, pociągających za sobą dotkliwe obciążenia finansowe.

Kolejny temat konferencji to "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dla kogo?" Omówienia dokonała Pani Barbara Jaszczuk-Skolimowska. Przedstawione zostały informacje o typach planów i odpowiedzialności za ich kształt, przykłady zapisów na planach oraz przyczyny zróżnicowania takich zapisów. Poruszone zostały zagadnienia wpływu planowania przestrzennego na krajobraz, które podczas planowania są najczęściej pomijane.

Dostępność planów zagospodarowania przestrzennego omówiła Pani Maria Kiełb-Stańczuk. Informacje dotyczyły zastosowania i stopnia ważności dokumentów planistycznych, grupy która powinna być zainteresowana planami, jakości sporządzanych dokumentów oraz źródeł informacji o ich dostępności.

Koniec pierwszej części konferencji poświęcony został na prezentację modułu programowego "Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego". Oprogramowanie udostępniające wszystkie plany zagospodarowania z obszaru Polski demonstrował Pan Jacek Wiśniewski. Szczególną zaletą programu jest możliwość oglądania wielu planów w wersjach o najwyższej jakości i szczegółowości, które nie są możliwe do odnalezienia w powszechnie dostępnych miejscach publikacji.

W drugiej części konferencji Pan Dariusz Anisiewicz przedstawił studium przypadku "Dialog między inwestorem, władzami samorządowymi i społeczeństwem". Omawiana inwestycja trwała 11 lat.

Dwa ostatnie tematy: "Zakres i porządek decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym" oraz "Zobowiązania inwestora wynikające z umowy deweloperskiej a umowa o roboty budowlane" referował mec. Michał Behnke.

Konferencja "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych" skierowana była do szerokiego grona osób zaangażowanych w proces przygotowania inwestycji budowlanej oraz, bardziej ogólnie, w rozwój budownictwa. Ukazała konieczność dokładnego planowania i wczesnego uwzględniania w projekcie przedsięwzięcia omawianych zagadnień.

Brak wiedzy o ryzyku związanym z zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego i z wieloma urzędowymi procedurami może skutkować wstrzymaniem realizacji inwestycji. Efektem może być wówczas znacznie przekroczony czas jej realizacji oraz wielokrotnie wyższe koszty.

oprac. Tomasz Celmer
zdjęcie: Wolters Kluwer